โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปท.ปี 2556 สถจ.พังงา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปท.ปี 2556 สถจ.พังงา สถจ.พังงา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรุ่นแรกได้แก่ ผู้บริหารและผู้ช่วยผูบริหาร ระหว่าง 6-7 ก.พ.56

Share on Line
Share on Pinterest