แบบประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการแจ้งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest