ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ เรียงหน้าพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ เรียงหน้าพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ เรียงหน้าพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ เรียงหน้าพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ เรียงหน้าพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest