ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานี่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest