ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนกงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รบงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

Share on Line
Share on Pinterest