องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3)

Share on Line
Share on Pinterest