ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest