สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)

Share on Line
Share on Pinterest