ประกาศเทศบาลตำบลสังขะ ที่ 1/2564 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

-

Share on Line
Share on Pinterest