ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องประชาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม หมู่ที่ 1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 300.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

-

Share on Line
Share on Pinterest