ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็กสายบ้านปะ หมู่ที่ 6 ถึงโคกกรวด ถึงบ้านห้วยระวี ตำบลบึง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่น้อยกว่า 8,910 ตร.ม.

-

Share on Line
Share on Pinterest