ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านระกา หมู่ที่ 3 ถึงถนนตั้งใจ ถึงตาเมาะ ตำบลตั้งใจ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.

-

Share on Line
Share on Pinterest