ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหนองโพธิ์เล็ก ขนาดพื้นที่น้อยกว่า 8 ไร่ ลึกเฉลี่ 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36,595 ลูกบาศก์เมตร

-

Share on Line
Share on Pinterest