ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบดือนธันวาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)

-

Share on Line
Share on Pinterest