ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอนเรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(อ่างเก็บน้ำห้วยตาลั๊วะ จุดที่ 2)บ้านห้วยตาลวกหมู่ที่13ตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

-

Share on Line
Share on Pinterest