ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอนเรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(หนองสะเกีย จุดที่ 1)บ้านสวายทองหมู่ที่12ตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

-

Share on Line
Share on Pinterest