ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอนเรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(หนองน้ำโคกกรวด)จุดที่๑บ้านอัดแดกหมู่ที่14ตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

-

Share on Line
Share on Pinterest