สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

-

Share on Line
Share on Pinterest