เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

-

Share on Line
Share on Pinterest