ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เรื่อง การสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (อ่างเก็บน้ำอำปึลกง) ฯ

-

Share on Line
Share on Pinterest