สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

-

Share on Line
Share on Pinterest