โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest