โครงการฝึกอบรม การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.

สถจ.พังงา จัดโครงการฝึกอบรม "การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539 สำหรับบุคลากรส่วนท้องถิ่น" จังหวัดพังงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท พังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 120 คน

Share on Line
Share on Pinterest