โครงการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

โครงการฝึกอบรม "การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา" ในวันที่ 1-2 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน รีสอร์ท ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายศรีพงศ์ บุตรงามดี) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้ (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) (นายอดิศร สุนทรวิภาต ) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 215 คน

Share on Line
Share on Pinterest