สถจ.พังงา ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2556 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สถจ.พังงา ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest