โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ. ศพด.3) หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ. ศพด.3) หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,274,000.-บาท (-สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 4. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ. ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ป็นเงิน 2,236,000.-บาท (-สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 6. บัญชีประมาณการราคากลาง 1.1 แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป (แบบ ปร.1) 1.2 แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริม คอนกรีต (แบบ ปร. 2) 1.3 แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้ (แบบ ปร.3) 1.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4) 1.5 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร. 5 (ก) )

Share on Line
Share on Pinterest