การอบรมโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

-

การอบรมโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ การอบรมโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมทีทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ให้ความรู้แก่ จนท. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ทั้ง สถ.จ.พังงา ท้องถิ่นอำเภอ และ อปท. ในเขตจังหวัดพังงา โดยบริษัทดังภูมิ จำกัด

Share on Line
Share on Pinterest