รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Share on Line
Share on Pinterest