แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2564 ลว 27 พ.ค.2564 เห็นชอบโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. จำนวน 134 แห่ง

-

Share on Line
Share on Pinterest