แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2564 ลว. 27 พ.ค. 2564 (การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น)

-

Share on Line
Share on Pinterest