ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564

-

Share on Line
Share on Pinterest