แจ้งมติ ก.อบต.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/64 วันที่ 28 ม.ค. 64 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลพนักงานส่วนตำบล)

-

Share on Line
Share on Pinterest