แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/63 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63

Share on Line
Share on Pinterest