แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/63 วันที่ 23 มิ.ย. 63 (เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จ.สุรินทร์)

Share on Line
Share on Pinterest