ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.อบต.จ.สร. เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุผู้กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

-

Share on Line
Share on Pinterest