แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 เห็นชอบการประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของ อบต.เป็นประเภท สามัญ

-

Share on Line
Share on Pinterest