แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63

-

Share on Line
Share on Pinterest