แจ้ง มติ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายฯ ตามมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นฯ

Share on Line
Share on Pinterest