มติ ก.อบต.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 8/61 ลว 30 ส.ค. 61 (เลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู อบต. (คศ.2) 54 ราย (นพกาญจน์)

-

Share on Line
Share on Pinterest