แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/63 เห็นชอบแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2566 ของเทศบาล

-

Share on Line
Share on Pinterest