ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 (แก้ไขโครงสร้างเทศบาล) )

Share on Line
Share on Pinterest