แจ้งมติ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/62 วันที่ 26 พ.ย.6 (บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16) บัญชีปี 2560

-

Share on Line
Share on Pinterest