การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Share on Line
Share on Pinterest