ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและอบต. (กรณีที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)

Share on Line
Share on Pinterest