การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มติม) เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest