ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้าน การรับหนังสือราชการต่าง ๆ จากส่วนราชการและประชาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ช่วงตุลาคม 2563 - เมษายน 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้าน การรับหนังสือราชการต่าง ๆ จากส่วนราชการและประชาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ช่วงตุลาคม 2563 - เมษายน 2564

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest