สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

-

Share on Line
Share on Pinterest