มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm

Share on Line
Share on Pinterest