ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

-

Share on Line
Share on Pinterest