ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest